Slovníček pojmů

 • Škůdce
  Ten, kdo škodu způsobil a zpravidla ten, kdo je povinen ji nahradit.
 • Poškozený
  Ten, komu byla způsobena škoda.
 • Pojistitel
  Ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li událost v pojistné smlouvě blíže označená.
 • Pojistník
  Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.
 • Pojištěný
  Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
 • Pojistná smlouva
  Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
 • Pojistná událost
  Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.
 • Pojistné plnění
  Peněžité plnění příslušející oprávněné osobě po vzniku pojistné události.
 • Nahodilá skutečnost
  Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.
 • Oprávněná osoba
  Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (zpravidla poškozený).
 • Pracovní úraz
  Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.
 • Nemoc z povolání
  Nemoc, která je uvedená ve zvláštním právním předpisu (nyní je to nařízení vlády č. 290/1995 Sb.).
Ostatní články v sekci Návod:

Jak postupovat?

S pomocí týmu Náhrada škody na zdraví Byla Vám způsobena škoda na zdraví a chcete získat odškodnění, na které máte nárok? Nejjednudušší a finančně i

Čtěte Více »

Často kladené dotazy

Co je to náhrada škody na zdraví? Náhrada škody je jedním ze základních a důležitých institutů zakotvených v našem právním řádu. Její funkcí je poskytnout

Čtěte Více »