Postup při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je událostí vzniklou v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. Přímým účastníkům přináší jen řadu starostí. Na začátku je potřeba zachovat chladnou hlavu a zrealizovat níže uvedený návod s doporučeným postupem řešení dopravní nehody.

Pamatujte! Povinnost ohlásit dopravní nehodu policii ČR máte vždy, pokud v souvislosti s nehodou došlo ke zranění či usmrcení osoby nebo byla-li nějakým způsobem poškozena pozemní komunikace. Rovněž v situacích, kdy věcná škoda překročila hranici oznamovací povinnosti. Od roku 2009 se jedná o škodu nad 100 tisíc korun.

Věcnou škodou rozumíme poškození vzniklé na automobilech a převážených osobních věcech.

Došlo-li v souvislosti s dopravní nehodou ke zranění osob, musíte neprodleně poskytnout první pomoc a zavolat záchrannou službu na číslech 155 či 112. Poskytnout první pomoc, kontaktovat záchrannou službu a vyčkat jejího příjezdu je Vaší občanskou povinností. Ke každé nehodě se zraněním vždy volejte policii, a to na číslech 158 či 112.

Přesáhne-li věcná škoda vzniklá v souvislosti s dopravní nehodou částku 100 tisíc korun, máte povinnost oznámit nehodu policii a vyčkat jejího příjezdu. Policii volejte i v případech, pokud nedokážete určit viníka nehody nebo nejste schopni se na viníkovi nehody shodnout.

Došlo-li v souvislosti s nehodou ke škodě na Vašem zdraví či na životě máte jako postižený nárok na odškodnění vzniklé újmy. Odškodnění můžete získat ve formě bolestného, dále jako náhradu účelně vynaložených nákladů na léčení a náhradu ušlého zisku. V případě trvalých následků máte nárok na odškodnění za ztížení společenského uplatnění.

Z pozice pozůstalého máte nárok na náhradu nákladů na pohřeb a na výživu. Kompenzaci způsobené škody na zdraví žádejte po pojišťovně viníka nehody.

Nedošlo-li při nehodě ke zranění osob, označte neprodleně místo výstražným trojúhelníkem. Pokud je nutné volat policii, ponechte vozidla na místě nehody. Není-li to z hlediska bezpečnosti možné, nečekejte na příjezd policie, vše fotograficky zdokumentujte a začněte s odstraňováním škod. Pokud nemůžete dokumentaci provést, pokuste se zajistit svědky dopravní nehody. Odstranit vozidla bránící provozu můžete rovněž, pokud se na tom dohodnete s protistranou.

Následně sepište protokol, konkrétně evropský záznam o dopravní nehodě. Povinností každého řidiče motorového vozidla je mít tiskopis záznamu o dopravní nehodě u sebe. Jeden protokol je určený pro jednu pojistnou událost, přičemž strana viníka si nechá kopii a poškozený si ponechá originál.

Protokol o dopravní nehodě musí obsahovat:
– jméno viníka a poškozeného,
– jména a telefonické kontakty případných svědků dopravní nehody,
– název pojišťovny a číslo pojistné smlouvy povinného ručení viníka,
– registrační značku viníka nehody,
– přesný popis místa a času nehody,
– konkrétní označení viníka nehody,
– přesný záznam popisující vznik nehody, rozsah poškození s uvedením konkrétních škod, včetně fotodokumentace z místa nehody či nákresu uvádějící stav vozidel po nehodě.
– podpis viníka a poškozeného.

Jste-li viníkem, bude náhrada vzniklé škody vyplacena z Vašeho povinného ručení. V souvislosti se vzniklou nehodou máte povinnost neprodleně ohlásit událost své pojišťovně. Škoda vzniklá na Vašem vozidle Vám bude nahrazena, jen pokud máte uzavřené vlastní havarijní pojištění. Jinak si vzniklou škodu hradíte sami.

Jste-li poškozeným, bude Vám náhrada škody vyplacena z povinného ručení viníka nehody. Viník nehody má povinnost nahlásit pojistnou událost své pojišťovně. Z pozice poškozeného kontaktujte pojišťovnu viníka a dohodněte si návštěvu likvidátora. Pojišťovnu, číslo pojistné smlouvy, SPZ, rodné číslo a jméno viníka nehody najdete na vyplněném protokolu o dopravní nehodě.

Do doby příjezdu likvidátora ponechte vozidlo ve stavu po dopravní nehodě. Nic neměňte a už vůbec nic neopravujte.

Ostatní články v sekci Novinky:

Příběh paní Aleny

Klientka Alena se na naši advokátní kancelář obrátila v roce 2014, a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 4. 3. 2014. Poškozená si pádem

Čtěte Více »

Pojištění právní ochrany

Základní náležitostí pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany je úprava takového postupu výběru právního zástupce pojištěného, který mu umožní, aby si zástupce k ochraně svých

Čtěte Více »