Pojištění právní ochrany

Základní náležitostí pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany je úprava takového postupu výběru právního zástupce pojištěného, který mu umožní, aby si zástupce k ochraně svých zájmů svobodně vybal. Ačkoliv tedy pojišťovny zpravidla pojištěnému doporučí konkrétního právního zástupce, pojištěný má právo jeho volby.

POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY

Pojištění právní ochrany je produkt, který je na českém trhu nabízen množstvím pojistitelů. Pojišťovna, která se na pojištění právní ochrany specializuje je D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Zákonná úprava pojištění právní ochrany je upravena v ustanovení § 40 zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě. (Viz níže).

Odst. 1 uvedeného ustanovení stanoví, že „Pojištění právní ochrany spočívá v závazku pojistitele hradit na základě pojistné smlouvy náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva v rozsahu vymezeném v pojistné smlouvě a poskytovat služby přímo spojené s tímto soukromým pojištěním v pojistné smlouvě dohodnutém rozsahu.“ Jedná se tedy o pojištění pro případ, že pojištěný bude potřebovat právní pomoc a/nebo zastoupení v jakýchkoliv právních vztazích. V úvahu připadají trestněprávní, správněprávní, občanskoprávní a další vztahy.

Z pojištění právní ochrany vyplývají pojistiteli dva druhy závazků:

a) poskytnutí nepeněžitého plnění spočívající v poskytnutí služeb přímo spojených s pojištěním a
b) poskytnutí peněžitého plnění, tj. uhradit náklady pojištěného spojené s uplatněním nebo hájením jeho práv.

Základní náležitostí pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany je úprava takového postupu výběru právního zástupce pojištěného, který mu umožní, aby si zástupce k ochraně svých zájmů svobodně vybal. Ačkoliv tedy pojišťovny zpravidla pojištěnému doporučí konkrétního právního zástupce, pojištěný má právo jeho volby.

Pro případ sporu z pojistné smlouvy je stanovena možnost pojištěného požadovat uzavření rozhodčí smlouvy a povinnost pojistitele pojištěného informovat o této možnosti stejně jako možnosti v případě střetu zájmů si svobodně zvolit svého zástupce.

Pojištění právní ochrany zpravidla kryje:

a) právní jednání, pomocí kterého by bylo možné vyřešit právní spor smírčím řízením
b) soudní výdaje a náklady
c) náklady na právního zástupce
d) náklady na soudní znalce a svědky
e) výdaje protistrany, které je třeba uhradit v důsledku rozhodnutí soudu
f) náklady donucovacího výkonu práva
g) cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení (je-li to nezbytné)

Pojištění právní ochrany

§ 42

(1) Pojištění právní ochrany spočívá v závazku pojistitele hradit na základě pojistné smlouvy náklady pojištěného spojené s uplatněním jeho práva v rozsahu vymezeném v pojistné smlouvě a poskytovat služby přímo spojené s tímto soukromým pojištěním v pojistné smlouvě dohodnutém rozsahu. Pojištění právní ochrany lze sjednat pouze jako pojištění škodové

(2) Pojistná smlouva musí zabezpečit pojištěnému pro zastupování a hájení jeho zájmů svobodu výběru jeho zástupce

(3) Není-li pojištění právní ochrany předmětem samostatné pojistné smlouvy, musí být toto soukromé pojištění uvedeno ve zvláštní části pojistné smlouvy uzavřené pro více pojistných rizik (sdružená pojistná smlouva), ve které se vymezí obsah a rozsah pojištění právní ochrany a uvede výše pojistného za toto soukromé pojištění

(4) Pojistitel musí zabezpečit, aby

a) žádný z jeho zaměstnanců pověřených vyřizováním nároků z pojištění právní ochrany nebo právním poradenstvím v tomto odvětví soukromého pojištění nevykonával současně obdobnou činnost v jiném pojistném odvětví provozovaném pojistitelem, který pojistnou smlouvu o pojištění právní ochrany uzavřel. To platí i v případě, jestliže je tato obdobná činnost v jiném pojistném odvětví provozována jiným pojistitelem provozujícím neživotní pojištění, který je ve vztahu k pojistiteli, který pojistnou smlouvu týkající se pojištění právní ochrany uzavřel, osobou ovládanou nebo ovládající,
b) vyřizování nároků z pojištění právní ochrany prováděla osoba nezávislá na pojistiteli, uvedená v pojistné smlouvě, nebo
c) oprávněná osoba měla okamžikem, kdy jí vzniklo vůči pojistiteli právo na pojistné plnění, právo výběru svého zástupce k ochraně svých zájmů.

(5) Pojistitel je povinen uzavřít s pojistníkem rozhodčí smlouvu podle zvláštního právního předpisu12) pro řešení sporů vyplývajících z pojištění právní ochrany. V pojistné smlouvě musí být uvedeno, že pojistník má právo požádat o uzavření rozhodčí smlouvy. Dojde-li při řešení sporu ke střetu zájmů nebo neshodě při urovnání sporu, je pojistitel povinen informovat pojištěného o jeho právu podle odstavce 2 a o možnosti řešit spor rozhodčím řízením.

(6) Ustanovení odstavců 2 až 5 se nevztahuje na

a) pojištění právní ochrany, které se týká provozu námořních plavidel nebo pojistných nebezpečí vznikajících v souvislosti s tímto provozem,
b) zastupování pojištěného, je-li taková činnost současně vykonávána ve vlastním zájmu pojistitele v rámci pojištění odpovědnosti za škodu,
c) pojištění právní ochrany provozované pojistitelem jako doplněk k soukromému pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště.

Zdroje: zákon č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě,BOHMAN, Ludvík a Magdalena WAWERKOVÁ. Zákon o pojistné smlouvě: komentář. Praha: Linde, 2009, http://www.mesec.cz/pojisteni/pojisteni-pravni-ochrany/pruvodce/

Ostatní články v sekci Novinky:

Příběh paní Aleny

Klientka Alena se na naši advokátní kancelář obrátila v roce 2014, a to z důvodu pracovního úrazu, který se stal poškozené 4. 3. 2014. Poškozená si pádem

Čtěte Více »

Postup při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je událostí vzniklou v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích. Přímým účastníkům přináší jen řadu starostí. Na začátku je potřeba zachovat chladnou hlavu

Čtěte Více »