Škůdce
Ten, kdo škodu způsobil a zpravidla ten, kdo je povinen ji nahradit.

Poškozený
Ten, komu byla způsobena škoda.

Pojistitel
Ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li událost v pojistné smlouvě blíže označená.

Pojistník
Osoba, která s pojišťovnou uzavřela pojistnou smlouvu.

Pojištěný
Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

Pojistná smlouva
Smlouva o finančních službách, ve které se pojistitel zavazuje v případě vzniku nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.

Pojistná událost
Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění.

Pojistné plnění
Peněžité plnění příslušející oprávněné osobě po vzniku pojistné události.

Nahodilá skutečnost
Skutečnost, která je možná a u které není jisté, zda v době trvání soukromého pojištění vůbec nastane, nebo není známa doba jejího vzniku.

Oprávněná osoba
Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (zpravidla poškozený).

Pracovní úraz
Poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.

Nemoc z povolání
Nemoc, která je uvedená ve zvláštním právním předpisu (nyní je to nařízení vlády č. 290/1995 Sb.).

Zákony

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pdf)
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (pdf)
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (pdf)
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (pdf)
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (pdf)
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (pdf)
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění (pdf)
Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (pdf)
Nařízení Vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání (pdf)